Register vaktherapie

Voordelen Registratie

Het belang van registratie bij het Register Vaktherapie

Wat is het belang van een Beroepsregister? Waarom zou je je als vaktherapeut, zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat, verplichten te investeren in nascholing en andere beroepsverdiepende activiteiten? Waarom zou tijd en geld worden besteed aan het opzetten en onderhouden van een dergelijk (her)registratiesysteem? Deze vragen dienen zich aan bij de overweging om je als vaktherapeut in te schrijven bij het Register Vaktherapie.

Verschillende belangen

Voor registratie kunnen we drie soorten belangen onderscheiden:

  • het belang van externe organisaties en individuen (zoals de overheid, werkgevers, andere beroepsgroepen, zorgverzekeraars en cliënten)
  • het belang van alle beroepsbeoefenaren gezamenlijk (de beroepsgroep)
  • het belang van de individuele beroepsbeoefenaar.

Het Register Vaktherapie probeert al deze verschillende belangen te dienen.

Externe belangen

Externe organisaties en individuen stellen het meer en meer op prijs om goed geïnformeerd te worden over wat ze mogen verwachten van vaktherapeuten. Tegenwoordig wordt een grote nadruk gelegd op verantwoording en transparantie: wat doet de vaktherapeut precies, welke resultaten bereikt hij/zij daarmee, en bij welke problemen kan een vaktherapeut behulpzaam zijn?

Voor werkgevers biedt registratie een bepaalde mate van zekerheid van het kwaliteitsniveau van de vaktherapeut. Zo vormt het Register een steun bij het opbouwen van een op kwaliteitsnormen afgestemd personeelsbestand en bij het opstellen van opleidingsplannen. Werkgevers eisen steeds vaker een basis- of seniorregistratie van hun werknemers. Soms maken zij salariëring afhankelijk van (het niveau van) registratie.
Zorgverzekeraars maken in toenemende mate hun eventuele vergoeding aan vaktherapeuten afhankelijk van registratie bij het Register vaktherapie.

De beroepsgroep 

Het Register biedt een expliciete erkenning van de beroepsmatige kennis en ervaring van vaktherapeuten. Het Register markeert zo twee belangrijke hoofdbelangen: het draagt bij aan het versterken van de positie van vaktherapeuten, en is een hulpmiddel voor het voortdurend blijven ontwikkelen van de inhoudelijke kennis en vaardigheden van de beroepsgroep..

De vaktherapeut zelf

Het belang van registratie voor de vaktherapeut is het op een zelfbewuste en kwalitatief hoogstaande wijze uitoefenen van het beroep. De beroepsuitoefening moet aansluiten bij de behoeften van de cliënt en/of de instelling waar de vaktherapeut een erkende bijdrage levert aan de behandeling. Door aan de in het Register gestelde eisen te voldoen, kan een individuele vaktherapeut zich stevig opstellen binnen zijn werksituatie; hij heeft daarmee een betere positie in de verdeling van de middelen. Alleen zo zullen, ook in een eigen praktijksituatie, cliënten hun vertrouwen en hun geld geven om behandeld te worden. Bovendien is het i.v.m. vergoedingen voor vrijgevestigde vaktherapeuten (kandidaat)registratie vereist om vermeld te worden bij de zoekfunctie ‘vaktherapeut vinden' op www.vaktherapie.nl.

De bijdrage van het Register Vaktherapie

Het vereist continue inspanning, zowel op het niveau van de individuele beroepsbeoefenaar als op het collectieve niveau, om de belangen van de beroepsgroep te behartigen. De Register commissie is in het leven geroepen om de gevraagde duidelijkheid en transparantie mogelijk te maken en doet dat als volgt:

  • Door (bij instroom in het register) dezelfde eisen te stellen aan alle vaktherapeuten, wordt het voor anderen duidelijker wat deze beroepsbeoefenaren te bieden hebben, en kan van vaktherapeuten een omschreven kwaliteitsniveau worden verwacht;
  • Door het systeem van vijfjaarlijkse herregistratie dient de vaktherapeut een continue inspanning te leveren om kennis actueel te houden;
  • Door het invoeren van twee registratieniveaus (basis en senior) wordt onderscheid gemaakt in opleidings- en ervaringsniveau van vaktherapeuten;
  • Door duidelijkheid te geven over waar een vaktherapeut aan moet voldoen, wordt de beroepsgroep gepositioneerd binnen het werkveld ten opzichte van andere beroepsgroepen;

Resultaten

Professionals moeten professionaliteit en deskundigheid laten zien, niet alleen ten aanzien van de inhoud van hun vak. Ook een vaktherapeut moet actuele kennis hebben van wat er zich in het werkveld afspeelt, moet aan kunnen sluiten bij collega-beroepsgroepen en moet op een begrijpelijke wijze kunnen communiceren met werkgevers, behandelaars, cliënten en collega's. Het register draagt daaraan bij.

Registratie is slechts voor een deel wettelijk geregeld (via de wet BIG voor een klein aantal beroepsgroepen). De overheid gaat er vanuit dat de overige beroepsgroepen dit zelf regelen en zien dit ook als een teken van professionaliteit. Om de vaktherapeuten opgenomen te krijgen in de wet BIG vormt het beschikken over een kwalitatief registratiesysteem een belangrijk argument.