Register vaktherapie

Eisen kandidaatsfase registratie

Om uw registratie te behalen zijn totaal vereist: 200 punten. Deze punten zijn te behalen door verplichte en facultatieve onderdelen, beschreven in onderstaand schema.

Uitgangspunt daarbij is een puntentelling gebaseerd op: 1 uur (studie)belasting = 1 punt

Aan activiteiten die extra voorbereidings- of afhandelingstijd vergen, worden extra punten toegekend.

Algemene voorwaarden voor registratie
  • Gedurende de hele (kandidaat)registratie als vaktherapeut moet men lid zijn van een van de bij de FVB aangesloten lidverenigingen.
  • Gedurende de hele (kandidaat)registratie moet de registratiebijdrage betaald worden, ook indien de (her)registratiedatum is uitgesteld.
  • Behaalde punten voor scholing, supervisie, intervisie en overige activiteiten en werkervaring kunnen alleen opgevoerd worden als de activiteit heeft plaatsgevonden binnen de lopende registratiefase, dus pas ná inschrijving als kandidaat. De kandidaats- of registratiefase duurt altijd 5 jaar.
 

Verplichte onderdelen

  onderdeel inhoudelijke eisen punten
verplicht
opleiding

Voor toelating tot het Register dient de kandidaat een erkende
opleiding tot vaktherapeut te hebben afgerond. Een overzicht van erkende opleidingen is te vinden op: www.vaktherapie.nl.

n.v.t.
werkervaring

Om de kandidaatsfase van vijf jaar af te sluiten en geregistreerd te worden in het Register, is het verplicht om gedurende deze vijf jaar gemiddeld 8 uur per week gewerkt te hebben als vaktherapeut.

Voor vrijgevestigden wordt dit gelijkgesteld aan gemiddeld 6 uur per week effectieve contacttijd.

- Eisen werkervaring

n.v.t.
supervisie

Een supervisietraject van minimaal 12 uur bij een door het Register Vaktherapie erkende supervisor* is een verplicht onderdeel in de registratiefase.

*Het aanmelden van supervisoren bij het Register Vaktherapie kan in bijzondere gevallen ook worden gedaan door de supervisant zelf
1 uur supervisie levert 4 punten op.

- Erkende supervisoren
- Eisen supervisie

min. 48
max. 52
bij- en nascholing

Het volgen van geaccrediteerde bij- en nascholing op Post HBO
niveau levert 1 punt per uur studiebelasting op.

Leertherapie

Leertherapie wordt gezien als bij- en nascholing. Leertherapie levert 2 punten op per uur leertherapie.

- Eisen bij- en nascholing
- Geaccrediteerde bij- en nascholing

min. 100
max 152
facultatief

Facultatieve onderdelen

onderdeel
inhoudelijke eisen
punten
intervisie

Intervisie is een facultatief onderdeel in de registratiefase. De minimale duur per intervisiesessie dient 1 uur te zijn.

1 uur intervisie levert 1 punt op.

- Eisen intervisie

min.0
max. 52
bestuurlijke
activiteiten

Voor bestuurlijke activiteiten in de volgende organen worden punten toegekend:

  • Zitting in bestuur FVB en/of beroepsvereniging, vallend onder de FVB;
  • Lidmaatschap van een officieel orgaan van de FVB en/of beroepsvereniging (commissie, werkgroep of anderszins);
  • Zitting in ondernemingsraad van de instelling waar geregistreerde werkzaam is.

Punten worden toegekend o.b.v. werkbelasting:

1 uur levert 1 punt op.

- Eisen bestuurlijke activiteiten

min. 0
max. 52
profilering
a. Publicatie Tijdschrift voor vaktherapie
b. Externe publicaties
c. Publicatie van een product of module
d. Het geven van lezingen/workshops/trainingen

- Eisen en puntentoekenning profilering

min. 0
max. 52
   

Om uw registratie te behalen is het volgende totaal aantal punten vereist:

200 punten