Register vaktherapie

Eisen herregistratiefase Senior Register

Het Senior Register wordt per 1 juli 2019 afgeschaft vanaf dat moment kent het Register Vaktherapie nog maar één register. Het is daarom niet meer mogelijk om je in te schrijven in het Senior Register.

Ben je reeds ingeschreven in het Senior Register dan gelden voor de afronding van de lopende registratieperiode de voorwaarden van de kandidaatsfase van het register of van de herregistratiefase van het register.


Eisen herregistratie

Om uw senior herregistratie te behalen zijn totaal vereist: 200 punten. Deze punten zijn te behalen door verplichte c.q. facultatieve onderdelen, beschreven in onderstaand schema.

Uitgangspunt daarbij is een puntentelling gebaseerd op: 1 uur (studie)belasting = 1 punt

Aan activiteiten die extra voorbereidings- of afhandelingstijd vergen, worden extra punten toegekend.

Algemene voorwaarden voor registratie
  • Gedurende de hele (kandidaat)registratie als vaktherapeut moet men lid zijn van een van de bij de FVB aangesloten lidverenigingen.
  • Gedurende de hele (kandidaat)registratie moet de registratiebijdrage betaald worden, ook indien de (her)registratiedatum is uitgesteld.
  • Behaalde punten voor scholing, supervisie, intervisie en overige activiteiten en werkervaring kunnen alleen opgevoerd worden als de activiteit heeft plaatsgevonden binnen de lopende registratiefase, dus pas ná inschrijving als kandidaat. De kandidaats- of registratiefase duurt altijd 5 jaar.
 

Verplichte onderdelen

  onderdeel inhoudelijke eisen punten
verplicht
werkervaring

Om te worden hergeregistreerd in het Senior Register is het verplicht om gedurende deze vijf jaar gemiddeld 16 uur per week gewerkt te hebben als vaktherapeut.

Voor vrijgevestigden wordt dit gelijkgesteld aan gemiddeld 13 uur per week effectieve contacttijd.

- Eisen werkervaring

n.v.t.
intervisie

De minimale duur per intervisiesessie dient 1 uur te zijn.

1 uur intervisie levert 1 punt op.

- Erkende intervisiegroepen
- Eisen intervisie

min. 24
max. 60
bij- en nascholing

Het volgen van geaccrediteerde bij- en nascholing op Post HBO niveau levert 1 punt per uur studiebelasting op.
U kunt maximaal 75 punten behalen per afgerond bij- en of nascholingstraject.

Leertherapie

Leertherapie wordt gezien als bij- en nascholing. Leertherapie levert 2 punten op per uur leertherapie.

- Eisen bij- en nascholing
- Geaccrediteerde bij- en nascholing

min. 100
max 136
Kennisinnovatie
gerelateerde
activiteiten

U dient minimaal 40 punten te behalen d.m.v. Kennisinnovatie gerelateerde activiteiten.

Punten worden toegekend o.b.v. werkbelasting: 1 uur levert 1 punt op.

- Eisen kennisinnovatie gerelateerde activiteiten

min. 40
max 76
facultatief

Facultatieve onderdelen

onderdeel
inhoudelijke eisen
punten
supervisie

Supervisie kan zowel individuele supervisie als groepssupervisie zijn, mits deze wordt gegeven in groepen van maximaal vier supervisanten, en gegeven door een door her Register erkende supervisor.

Het aantal sessies en de doorlooptijd dienen van te voren duidelijk te worden vastgelegd.

1 uur supervisie levert 4 punten op.

- Erkende supervisoren
- Eisen supervisie

min.0
max. 36
Overige
bestuurlijke activiteiten
& profilering

Bestuurlijke activiteiten c.q. profilering anders dan kennisinnovatie gerelateerde activiteiten.

Voor de eisen en puntentoekenning zie

- Eisen bestuurlijke activiteiten
- Eisen en puntentoekenning profilering

min. 0
max. 36
   

Om uw herregistratie te behalen is het volgende totaal aantal punten vereist:

200 punten

 

Algemene voorwaarden voor registratie
  • Gedurende de hele (kandidaat)registratie als vaktherapeut moet men lid zijn van een van de bij de FVB aangesloten lidverenigingen.
  • Gedurende de hele (kandidaat)registratie moet de registratiebijdrage betaald worden, ook indien de (her)registratiedatum is uitgesteld.
  • Punten en werkervaring kunnen pas behaald worden ná inschrijving als kandidaat. De kandidaatsfase duurt 5 jaar.