Register vaktherapie

Eisen herregistratiefase

Om uw herregistratie te behalen zijn totaal vereist: 200 punten. Deze punten zijn te behalen door verplichte en facultatieve onderdelen, beschreven in onderstaand schema.

Uitgangspunt daarbij is een puntentelling gebaseerd op: 1 uur (studie)belasting = 1 punt

Aan activiteiten die extra voorbereidings- of afhandelingstijd vergen, worden extra punten toegekend.

Algemene voorwaarden voor registratie
  • Gedurende de hele (kandidaat)registratie als vaktherapeut moet men lid zijn van een van de bij de FVB aangesloten lidverenigingen.
  • Gedurende de hele (kandidaat)registratie moet de registratiebijdrage betaald worden, ook indien de (her)registratiedatum is uitgesteld.
  • Behaalde punten voor scholing, supervisie, intervisie en overige activiteiten en werkervaring kunnen alleen opgevoerd worden als de activiteit heeft plaatsgevonden binnen de lopende registratiefase, dus pas ná inschrijving als kandidaat. De kandidaats- of registratiefase duurt altijd 5 jaar.
 

Verplichte onderdelen

  onderdeel inhoudelijke eisen punten
verplicht
werkervaring

Om te worden hergeregistreerd is het verplicht om gedurende deze vijf jaar gemiddeld 8 uur per week gewerkt te hebben als vaktherapeut.

Voor vrijgevestigden wordt dit gelijkgesteld aan gemiddeld 6 uur per week effectieve contacttijd.

- Eisen werkervaring

n.v.t.
intervisie

De minimale duur per intervisiesessie dient 1 uur te zijn.

1 uur intervisie levert 1 punt op.

- Eisen intervisie

min. 24
max 100
bij- en nascholing

Het volgen van geaccrediteerde bij- en nascholing op Post HBO niveau levert 1 punt per uur studiebelasting op.
U kunt maximaal 75 punten behalen per afgerond bij- en of nascholingstraject.

Leertherapie

Leertherapie wordt gezien als bij- en nascholing. Leertherapie levert 2 punten op per uur leertherapie.

- Eisen bij- en nascholing
- Geaccrediteerde bij- en nascholing

min. 100
max 176
facultatief

Facultatieve onderdelen

onderdeel
inhoudelijke eisen
punten
supervisie

Supervisie kan zowel individuele supervisie als groepssupervisie zijn, mits deze wordt gegeven in groepen van maximaal vier supervisanten, en gegeven door een door her Register erkende supervisor.

Het aantal sessies en de doorlooptijd dienen van te voren duidelijk te worden vastgelegd.

1 uur supervisie levert 4 punten op.

- Erkende supervisoren
- Eisen supervisie

min.0
max. 76
bestuurlijke activiteiten

Voor bestuurlijke activiteiten in de volgende organen worden punten toegekend:

  • Zitting in bestuur FVB en/of beroepsvereniging, vallend onder de FVB;
  • Lidmaatschap van een officieel orgaan van de FVB en/of beroepsvereniging (commissie, werkgroep of anderszins);
  • Zitting in ondernemingsraad van de instelling waar geregistreerde werkzaam is.

Punten worden toegekend o.b.v. werkbelasting:

1 uur levert 1 punt op.

- Eisen bestuurlijke activiteiten

min. 0
max. 76
profilering
a. Publicatie Tijdschrift voor vaktherapie
b. Externe publicaties
c. Publicatie van een product of module
d. Het geven van lezingen/workshops/trainingen

- Eisen puntentoekenning profilering

min. 0
max. 76
   

Om uw herregistratie te behalen is het volgende totaal aantal punten vereist:

200 punten

 

Algemene voorwaarden voor registratie
  • Gedurende de hele (kandidaat)registratie als vaktherapeut moet men lid zijn van een van de bij de FVB aangesloten lidverenigingen.
  • Gedurende de hele (kandidaat)registratie moet de registratiebijdrage betaald worden, ook indien de (her)registratiedatum is uitgesteld.
  • Punten en werkervaring kunnen pas behaald worden ná inschrijving als kandidaat. De kandidaatsfase duurt 5 jaar.