Register vaktherapie

Eisen Supervisie

Duur en frequentie

Men dient gedurende het registratietraject minimaal 12 uur supervisie te volgen. De supervisie staat onder begeleiding van een door de registratiecommissie erkende supervisor, bij voorkeur uit hetzelfde discipline. Voor de duur en de frequentie van de supervisie wordt de regeling gevolgd van de LVSC, de Landelijke vereniging voor supervisie en coaching (www.lvsc.eu)

Supervisie is een persoonlijk integratief leerproces. Een dergelijk proces heeft tijd en regelmaat nodig en vereist een zorgvuldige op- en afbouw vereist. Daarom zijn bepalingen geformuleerd over het minimum aantal sessies, de tijdsduur en de wenselijke frequentie:

 • Een supervisiereeks telt minimaal 10 en maximaal 25 sessies;
 • Supervisie heeft een frequentie van (in principe) eenmaal per twee weken;
 • Supervisie kan zowel individuele supervisie als groepssupervisie zijn, mits deze wordt gegeven in groepen van maximaal vier supervisanten.
 • Elke bijeenkomst duurt minimaal:
  - 1 uur voor individuele supervisie
  - 1½ uur voor een groepssupervisie met 2 supervisanten
  - 2 uur voor een groepssupervisie met 3 supervisanten
  - 2 ½ uur voor een groepssupervisie met 4 supervisanten
 • Het aantal sessies en de doorlooptijd dienen van te voren duidelijk te worden vastgelegd.

1 uur supervisie levert 4 punten op.

Het is niet toegestaan als supervisor op te treden wanneer tussen de supervisor en de supervisant een familierechtelijke, vriendschappelijke, seksuele of anderszins niet-professionele relatie bestaat.

Bewijslast

De supervisant dient zich voor de start van het supervisie traject te verzekeren van het feit dat de supervisor erkend is door het Register Vaktherapie.

Erkende supervisoren zijn te vinden in het overzicht.

Voor het aantonen van de supersisie dient de supervisant te beschikken over:

 • Één van de verklaringen supervisie. Deze verklaring bevat informatie over het aantal sessies, de duur van de sessies en de start en einddatum van het supervisitraject;
 • Het eindoordeel van de supervisor over het schriftelijke eindverslag van de werkzaamheden en de supervisie. Dit dient door de supervisor ondertekent te zijn.