Register vaktherapie

Eisen Profilering

Accreditatie-eisen Profilering
Datum: 7 juni 2016

We onderscheiden  categorieën met elk een eigen puntentoekenning:

 1. Publicatie Tijdschrift voor vaktherapie
 2. Externe publicaties
 3. Publicatie van een product of module
 4. Profilering beroepsgroep
 5. Geven van scholing (cursus, training, workshop etc)
 6. Ontwikkelen van scholing (cursus, training, workshop etc)

> Aanvragen accreditatie voor profilering

Publicatie Tijdschrift voor Vaktherapie

Definitie

Publicatie in het Tijdschrift voor Vaktherapie/Spelenderwijs of
reviewen van artikelen

Punten

Artikel/ casusbeschrijving    40 punten

Interview / 'Uit de praktijk'  20 punten

Boekbespreking                  8 punten

Artikel reviewen / Column*   4 punten

* mits de column minimaal 1 jaar verzorgd is.

Bewijslast

Publicaties voor het Tijdschrift voor Vaktherapie/Spelenderwijs hoeven niet worden te voorgelegd aan de accreditatiecommissie.
Het exemplaar van het tijdschrift waarin uw bijdrage gepubliceerd is geldt als bewijsstuk.
Indien u een artikel gereviewd heeft ontvangt u hiervoor een verklaring (bewijs) van de hoofdredactie.

Accreditatie

Niet van toepassing

Format

Niet van toepassing

Externe publicatie

Definitie

Voor een externe publicatie gelden de volgende voorwaarden:

 • Een artikel dient te zijn (mede)gepubliceerd in een vaktijdschrift specifiek gericht op vaktherapie of, meer algemeen, een wetenschappelijk tijdschrift gericht op therapie en/of hulpverlening;
 • Een (onderdeel van een) boek dient te gaan over een onderwerp dat relevant is voor de inhoudelijke ontwikkeling van vaktherapie;

Punten

Het aantal toe te kennen punten wordt door de accreditatiecommissie bepaald. De regelingen in lid 3 en 4 van het Registratie Reglement (= publicaties tijdschrift en producten & modules) dienen hierbij als leidraad.

Bewijslast

Goedkeuring accreditatieaanvraag Accreditatiecommissie

Accreditatie

Alle externe publicaties dienen te zijn voorgelegd aan de accreditatiecommissie, voordat ze kunnen worden opgevoerd voor registratie. De accreditatiecommissie beoordeelt de publicatie alleen op relevantie en niet op inhoudelijke kwaliteit.

Format

Niet van toepassing

Publicatie van een product of module

Definitie

Publicatie van een door de Commissie Product en Molude Ontwikkel (CPMO) geaccordeerd product of module op www.vaktherapie.nl

Punten

Product                    30 punten

Module                    40 punten

Bewijslast

U kunt een kopie van uw publicatie, mits daaruit duidelijk blijkt waarin deze publicatie is verschenen (bewijsstuk), nieten aan het formulier van het Register Vaktherapie. Het unieke nummer dat u van het Register krijgt neemt u vervolgens over op dit bewijsstuk. Deze gebundelde documenten voegt u toe aan uw registratiemap. U heeft verder geen toestemming/handtekening van de redactie/commissie CPMO nodig voor op het formulier van het Register Vaktherapie.

Accreditatie

Niet van toepassing

Format

Niet van toepassing

 

Profileren beroepsgroep

Definitie

Profileren beroepsgroep/bekendheid geven aan patiënten/cliënten, (potentiële) zorgverleners of beleidsmakers.

Punten

2 punten per activiteit

Bewijslast

Bewijs van deelname, product of verklaring organisatie

Wel

Profileren van de beroepsgroep tijdens beroeps gerelateerde beurzen op regionaal of landelijk niveau

Bijdrage leveren aan een website of andere vorm van publicatie waarin het beroep wordt geprofileerd

Niet

Patiëntenvoorlichtingsmateriaal / Promotie eigen praktijk of organisatie

Activiteiten in het kader van de (groeps)behandeling

Accreditatie

Niet van toepassing

Format

Niet van toepassing

Voorbeelden Profileren beroepsgroep

Voorbeeld

Een vaktherapeut houdt een presentatie voor een patiëntenvereniging over een vaktherapeutisch onderwerp. Denk hierbij aan de patiëntenvereniging waarbij een regionale afdeling een informatieavond organiseert voor patiënten en hun omgeving over autisme. Een vaktherapeut kan worden uitgenodigd om het onderwerp vanuit vaktherapeutische invalshoek te benaderen.

Het leveren van een bijdrage aan deze bijeenkomst levert de vaktherapeut 2 punten op. Als bewijsvoering dient bewijs van deelname, afgegeven door de patiëntenvereniging.

Voorbeeld

Een vaktherapeut bemant een stand tijdens een beroepenmarkt op een middelbare school waar scholieren zich kunnen oriënteren op mogelijke beroepen c.q. opleidingen.

Deelname levert de vaktherapeut 2 punten op. Als bewijsvoering dient bewijs van deelname aan deze beurs afgegeven door de organisator van deze beroepenmarkt.

 

Geven van scholing

Definitie

Het geven van beroeps gerelateerde scholing op tenminste HBO-niveau.

Punten

1 uur uitvoeren = 2 uur werkbelasting = 2 punten

Dezelfde scholing telt maximaal 1 x per jaar mee

Bewijslast

 • Bewijs van opdrachtgever of bewijs van docentschap bijvoorbeeld contract /overeenkomst
  en
 • Leerdoelen van de gegeven scholing en het dagprogramma waaruit blijkt wie de docenten zijn geweest

Wel

 • Workshop, cursus, klinische les, opleiding voor een initiële HBO-opleiding of post HBO-opleiding met een relatie tot het eigen vakgebied.
 • Presentatie voor het eigen netwerk

Niet

 • Scholingen gegeven in het kader van docentschap
 • Lager dan HBO-niveau
 • PR en voorlichting

Accreditatie

Het geven van de scholing is alleen geaccrediteerd als de scholing geaccrediteerd is. U hoeft dan geen aparte accreditatie aan te vragen

Voorbeelden geven van scholing

Voorbeeld

Bij- en nascholing

Een groep vaktherapeuten, bijvoorbeeld een afdeling vaktherapie of een werkveldgroep, nodigt een gastdocent uit om de aanwezige vaktherapeuten bij te scholen rond een beroepsspecifiek onderwerp. Bijvoorbeeld het schrijven van producten. Afgesproken wordt om in 2016 deze scholing te organiseren; 4 maal 4 uur.

De gastdocent bereidt deze scholing voor en verzorgt deze scholing. 1 uur uitvoeren is 2 uur werkbelasting. 16 uur scholing is dus 32 punten voor de docent.

Collega-vaktherapeuten horen de enthousiaste verhalen en vragen de docent om dezelfde training nogmaals te verzorgen, maar dan op een andere locatie. De docent reageert positief en een tweede scholing wordt gepland in hetzelfde jaar (2016). Deze tweede scholing levert de docent geen punten op. Stel dat de docent een tweede of derde scholing zou verzorgen in 2017, dan mag het geven van deze scholing weer eenmaal meetellen (32 punten).

Als de organiserende vaktherapeuten accreditatie hebben aangevraagd voor deze scholing en deze is toegekend, dan levert het geven van de scholing de docent 32 geaccrediteerde punten op. Een tweede scholing levert de docent geen (geaccrediteerde) punten op als de scholing is gegeven in hetzelfde jaar.

Voorbeeld

HBO-opleiding

Een vaktherapeut verzorgt aan een initiële opleiding in een van de vaktherapeutische beroepen (HBO niveau) de module

‘professionalisering. Deze module bestaat uit 4 colleges van 2 uur en een werkcollege van 4 uur.

Uitgangspunt is dat 1 uur uitvoeren 2 uur werkbelasting betekent en 2 punten oplevert. In totaal levert het geven van deze module de vaktherapeut 8 uur college + 4 uur werkcollege. Dit is in totaal 12 uur maal 2 uur werkbelasting per college, waarmee het totaal op 24 punten komt.

 

Ontwikkelen van scholing

Definitie

Het ontwikkelen van beroeps gerelateerde scholing op tenminste HBO-niveau.

Onder het ontwikkelen van scholing wordt verstaan: het ontwikkelen van een cursus of opleiding waaraan een studiehandleiding en/of een didactisch plan ten grondslag liggen. Vastgelegd zijn de didactische keuzes en onderbouwing.

Punten

1 uur ontwikkelen = 1 punt

Bewijslast

Bewijs van de opdrachtgever en de studiehandleiding of het didactisch plan

Wel

Workshop, cursus, klinische les, opleiding, E-learning voor een initiële HBO-opleiding of post HBO-opleiding met een relatie tot het eigen vakgebied

Niet

 • Lager dan HBO-niveau
 • De daadwerkelijke uitvoering van de ontwikkelde scholing valt binnen de activiteit ‘Het geven van scholing’
 • Voor de organisatie van cursussen, symposia, studiedagen etc. worden geen punten toegekend
 • Voor alleen het maken van presentatiemateriaal (bijv. power point) worden geen punten toegekend

Accreditatie

Ontwikkelen van de scholing is alleen geaccrediteerd als de scholing geaccrediteerd is. U hoeft dan geen aparte accreditatie aan te vragen.

Voorbeelden ontwikkelen van scholing

Voorbeeld

Ontwikkelen bij- en nascholing

Een groep vaktherapeuten, bijvoorbeeld een afdeling vaktherapie, nodigt een gastdocent uit om de aanwezige vaktherapeuten bij te scholen rond een beroepsspecifiek onderwerp Afgesproken wordt om in 2016 deze scholing te organiseren; 4 maal 4 uur.

De gastdocent ontwikkelt deze scholing. Er wordt een studiehandleiding met onderwijskundige onderbouwing ontwikkeld. Ook wordt er een relatie met het beroepscompetentieprofiel voor de Vaktherapeut gelegd.

1 uur ontwikkelen is 1 punt. In totaal besteedt deze docent 10 uur aan ontwikkeltijd. Dit is gelijk aan 10 punten.

Als de organiserende vaktherapeuten accreditatie hebben aangevraagd voor deze scholing en deze is toegekend, dan levert het ontwikkelen van de scholing de docent 10 geaccrediteerde punten op.

 

Voorbeeld

Scholing HBO-opleiding

Een vaktherapeut ontwikkelt voor een initiële vaktherapeutische opleiding (HBO niveau) de module  Profilering voor vaktherapeuten’. In totaal besteedt deze vaktherapeut 30 uur aan het ontwikkelen van de module.

1 uur is 1 punt, dus 30 uur is 30 punten.

Het aanvragen van accreditatie voor profilering kan alleen via het daartoe bestemde elektronische aanvraagformulier. Alvorens accreditatie aan te vragen, heeft u kennis genomen van bovenstaand reglement.

Aanvraagformulier accreditatie profilering