Register vaktherapie

Eisen Intervisie

Definitie en doel

Intervisie is een overleg:

 • dat regelmatig plaatsvindt;
 • dat plaatsvindt op basis van wederkerigheid;
 • dat plaatsvindt in het verband van een vaste kleine groep van circa 3 tot 8 collega's, waar vertrouwelijkheid verzekerd is;
 • dat gericht is op het verhelderen van problemen die essentieel zijn voor de professionele uitvoering van het werk;
 • dat tot doel heeft de behandeling van de cliënten te optimaliseren.

Er zijn twee soorten intervisiegroepen:

 • Vaktherapie intervisiegroep met alleen collega-vaktherapeuten;
 • Multidisciplinaire intervisiegroep met andere disciplines. Dit zijn vaak intervisiegroepen die vanuit een instelling worden georganiseerd.
Algemene Regels

Het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten is een voorwaarde voor (senior) geregistreerde vaktherapeuten die voor herregistratie in aanmerking willen komen. Het is een facultatieve activiteit voor kandidaat (senior) geregistreerde vaktherapeuten.

De intervisiegroep bestaat uit minimaal drie leden en maximaal acht leden, waarvoor het volgende geldt:

 • Een multidisciplinaire intervisiegroep bestaat uit vertegenwoordigers die minimaal op HBO niveau werkzaam zijn in een op de doelgroep gerichte discipline;
 • Voor een vaktherapie intervisiegroep geldt dat er een intervisieovereenkomst wordt opgesteld die een deelnemer ondertekent als hij of zij toetreedt tot de intervisiegroep.
 • Voor een multidisciplinaire intervisiegroep geldt dat de schriftelijke instellingsafspraken over de intervisie leidend zijn.

De intervisiegroep bepaalt de frequentie en duur van de intervisiebijeenkomst, en legt dit vast in de intervisieovereenkomst. Bij multidisciplinaire intervisie groepen kan dit worden vastgesteld door de instelling.

In de intervisiegroep dienen vertrouwelijkheid en geheimhouding verzekerd te zijn. Voor de samenstelling van de intervisiegroep betekent dit dat het sterke aanbeveling verdient dat leden bij voorkeur geen dagelijkse samenwerkingsrelaties met elkaar hebben en dat onderlinge hiërarchische verhoudingen worden vermeden (evenals hulpverleningsrelaties, combinaties van supervisor en supervisant, en dergelijke). In de praktijk zal dit zeker niet altijd haalbaar blijken. Partnerrelaties en vriendschapsverhoudingen tussen leden van de intervisiegroep dienen zorgvuldig bekeken te worden op de mate waarin zij het functioneren van de groep kunnen belemmeren.

Met betrekking tot de puntentelling geldt het volgende:

 • ieder blok intervisie van één uur levert één punt op;
 • de minimale duur van een intervisiesessie is 1 uur.
Coördinatie en vastlegging

Iedere vaktherapie intervisiegroep benoemt een coördinator. De coördinator zorgt ervoor dat de intervisiegroep wordt aangemeld bij het Register Vaktherapie.

Iedere deelnemer houdt een eigen presentielijst bij en laat deze jaarlijks tekenen door de coördinator van de intervisiegroep of door de leidinggevende van de instelling waar hij/zij werkzaam is. Een format voor een overeenkomst en presentielijst zijn te downloaden.

De deelnemer bewaart de afgetekende presentielijsten in de persoonlijke registratiemap.

Overige zaken

Zaken waarin dit reglement niet voorziet dienen ter beoordeling te worden voorgelegd aan de accreditatiecommisie van de registratiecommissie.

Aanvraagformulier accreditatie intervisiegroepen