Register vaktherapie

Eisen Bestuurlijke Activiteiten

U kunt punten behalen voor bestuurlijke activiteiten in de volgende organen:

  • Zitting in bestuur FVB en/of beroepsvereniging, vallend onder de FVB;
  • Lidmaatschap van een officieel orgaan van de FVB en/of beroepsvereniging (commissie, werkgroep of anderszins);
  • Formele afvaardiging namens het bestuur FVB of het bestuur van een van de aangesloten beroepsverenigingen in een bestuur/commissie/werkgroep van een orgaan van belang voor de FVB en/of de aangesloten beroepsverenigingen;
  • Zitting in ondernemingsraad van de instelling waar geregistreerde werkzaam is.

Punten worden toegekend o.b.v. werkbelasting: 1 uur levert 1 punt op.

Eisen die worden gesteld aan bestuurlijke activiteiten:
  • Zitting in een hierboven vermeld orgaan dient minimaal voor de periode van één jaar te zijn vervuld;
  • Uitzondering hierop is als een commissie of werkgroep minder dan een jaar actief is geweest; in dat geval dient gedurende de volledige doorlooptijd van de werkgroep of commissie te zijn geparticipeerd;
  • De toekenning van punten is gebaseerd op de werkbelasting die voortvloeit uit de participatie in het betreffende orgaan. Hierbij geldt: een werkbelasting van 1 uur levert 1 punt op;
  • De voor (her)registratie opgevoerde werkbelasting moeten onderbouwd zijn d.m.v. een ondertekende verklaring van de voorzitter van het orgaan waaronder de activiteiten vallen.
Bewijsvoering

U kunt de onderbouwde, en ondertekende verklaring (bewijsstuk) vastnieten aan het formulier van het Register Vaktherapie. Het unieke nummer dat u van het Register krijgt neemt u vervolgens over op dit bewijsstuk. Deze gebundelde documenten voegt u toe aan uw registratiemap. U heeft verder geen handtekening nodig voor op het formulier van het Register.