Register vaktherapie

Veelgestelde vragen

Waarom is er een beroepsregister?

Een beroepsregister regelt de basiseisen aan de kwaliteit van de vaktherapeut op het gebied van kennis, attitude en vaardigheden van de professional. Registratie is dus een keurmerk voor kwaliteit dat cliënten helpt professionals te herkennen, omdat hiermee een minimaal niveau gewaarborgd wordt. Dit geldt zowel voor individuele (vrijgevestigde) vaktherapeuten als voor vaktherapeuten in loondienst. Tevens biedt registratie een versterking van de strategische- en onderhandelingspositie ten opzichte van diverse marktpartijen zoals werkgevers, overheid en zorgverzekeraars

Moet ik lid zijn van mijn beroepsvereniging om me te kunnen (her)registreren?

Gedurende de hele (kandidaats) registratieperiode als vaktherapeut is het verplicht om lid te zijn van een van de bij de FVB aangesloten beroepsverenigingen. De registratiebijdrage dient gedurende de hele (kandidaat)registratie betaald te worden, ook indien de (her)registratiedatum is uitgesteld.

In dit document vindt u de samenvatting van de registratie-eisen Register Vaktherapie per 1 juli 2019

 

Wat gebeurt er met mijn registratie als ik het lidmaatschapschap van mijn beroepsvereniging opzeg?

Als u uw lidmaatschap opzegt, dan vervalt ook uw registratie.

Opzeggen bij het Register Vaktherapie

- inschrijving in het Register. Wilt u uw inschrijving in het Register beëindigen dan kan dat per 1 januari van het volgende kalenderjaar. U moet dit voor 1 november van het lopende kalenderjaar bekend gemaakt hebben.

U doet dit door een mail te sturen naar info@registervaktherapie.nl

- inschrijving als geaccrediteerde supervisor. Wil u uw zich terugtrekken als geaccrediteerde supervisor voor het Register Vaktherapie dan kan dat per 1 januari van het volgende kalenderjaar. U moet dit voor 1 november van het lopende kalenderjaar bekend gemaakt hebben.

U doet dit door een mail te sturen naar info@registervaktherapie.nl

Zegt u uw lidmaatschap van uw beroepsvereniging op, dan komt daarmee ook uw inschrijving in het Register Vaktherapie te vervallen. Dit geldt niet voor uw erkenning als supervisor, mits u bij de LVSC staat ingeschreven als geregistreerd supervisor. Wilt u op dat moment ook uw erkenning als supervisor beëindigen dat moet u dit nadrukkelijk kenbaar maken.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de registratie eisen m.i.v. 1 juli 2014?
 • De eisen voor werkervaring gaan omlaag, van gemiddeld 16 uur per week naar gemiddeld 8 uur per week in 5 jaar (voor vrijgevestigden gemiddeld 6 uur per week effectieve contacttijd);
 • Het aantal studiebelastingsuren voor bij- en nascholing wordt verlaagd van 160 uur naar 100 uur (=100 punten);
 • Punten voor intervisie worden gelijkgetrokken bij registratie en herregistratie (1 uur intervisie = 1 punt);
 • Leertherapie wordt ook gezien als bij- en nascholing (1 uur leertherapie = 2 punten).
Hoeveel punten moet ik in totaal hebben om mijn (her)registratie te behalen?

Voor het behalen van (her)registratie zijn 200 punten vereist. Dat geldt ook voor het Senior Register.

Wat is de termijn voor herregistratie?

De registratietermijn van het Register Vaktherapie is gelijkgetrokken met andere HBO-registers. Dat wil zeggen dat steeds na 5 jaar (her)registratie plaatsvindt (conform de eis van bijv. zorgverzekeraars).

Op welk moment kan ik veranderen van het Register naar het Senior Register en andersom?

Vanaf 1 juli 2014 is het 'niveau' van registratie steeds geldig voor de hele registratieperiode van 5 jaar. Alleen aan het einde van een registratieperiode kunt u veranderen van register. Als u start als kandidaat in het 'basis' Register blijft u dus ook de hele periode kandidaat in dit Register. Mocht u aan het eind van de periode voldoen aan de eisen van het Senior Register (door voldoende werkervaring en inmiddels een erkende master afgerond), dan kunt u op dat moment kiezen of u geregistreerd of Senior geregistreerd wilt worden. Voor uw herregistratie gelden dan de eisen van het register waarin u geregistreerd bent.

Als u op het moment van inschrijving al in het bezit bent van een master diploma, dan kunt u kiezen voor kandidaatschap in het 'basis' Register of in het Senior Register. Kiest u voor het Senior Register, dan dient u gedurende de gehele registratietermijn aan alle eisen van het Senior Register te voldoen.

(Kandidaat)Senior geregistreerden die aan het eind van de registratietermijn niet voldoen aan de (her)registratie eisen voor het Senior Register, maar wel voldoen aan de eisen van (her)registratie in het 'gewone' Register, kunnen éénmalig bij hun (her)registratieverzoek aanvragen om ge(her)registreerd te worden in het 'gewone' Register. Dit vergt een extra beoordeling waaraan dossierbeoordelingskosten zijn verbonden. Senior geregistreerden die zich laten overschrijven naar het 'basis' Register kunnen daarna alleen terug naar het Senior Register als zij zich opnieuw als kandidaat inschrijven in het Senior Register.

Is het mogelijk om een sabbatical te nemen tijdens mijn (her)registratieperiode?

Het is mogelijk om voor de duur van twee jaar een sabbatical jaar op te nemen (bijv. voor verblijf in het buitenland). Dit betekent dat de periode van (her)registratie met maximaal twee jaar verlengd kan worden. U dient dit vooraf te melden bij de beoordelingscommissie. Bij toekenning van het verzoek blijft de eis van lidmaatschap van de beroepsvereniging én het betalen van de jaarlijkse registratiebijdrage bestaan. Reeds opgebouwde punten blijven behouden. Er kunnen echter in deze periode geen nieuwe punten worden opgebouwd. Zie registratiereglement.
Aanvraagformulier sabbatical

Kan ik mijn (her)registratieperiode uitstellen?

Een (kandidaat)geregistreerde die door ontslag, ziekte, overmacht of een andere bijzondere reden - tijdelijk niet aan het werk is/was als vaktherapeut kan bij het bestuur een 'verzoek tot verlenging van de lopende registratieperiode' aanvragen. Dit is mogelijk voor de periode van een half jaar. Er kan – tot een maximale periode van 2 jaar – ieder half jaar verlenging aangevraagd worden. Reeds opgebouwde punten blijven behouden. U dient de verlenging vooraf, tijdens of zo snel mogelijk na de gebeurtenis aan te vragen bij de beoordelingscommissie. Uiterlijk dient het uitstelverzoek 3 maanden voor het verlopen van de einde registratietermijn worden aangevraagd.
In geval van uitstel blijft de eis van lidmaatschap van de beroepsvereniging én het betalen van de jaarlijkse registratiebijdrage bestaan.
Let op: als je uitstel aanvraagt: Geef een motivatie of reden aan voor het uitstel + zorg dat je digitale dossier op orde is. Deze twee punten zijn van belang, om je aanvraag in de beoordelingscommissie goed af te kunnen wegen.
Formulier indienen uitstelverzoek

Ik ga starten met een promotieonderzoek. Kan ik uitstel aanvragen?

Een (senior) geregistreerde die start met een (promotie)onderzoek kan verlenging van de registratieperiode aanvragen voor maximaal de duur van het (promotie)onderzoek, mits het promotieonderzoek voldoen aan de volgende eisen:

Het (promotie)onderzoek moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het onderzoek moet plaatsvinden op het gebied van vaktherapie vaktherapie, of:
 • Het onderzoek betreft een voor vaktherapie relevante onderzoeksvraag, dit ter beoordeling van de beoordelingscommissie.

Hiervoor gelden de volgende criteria:

 • het onderzoek heeft relevantie voor de vaktherapeutische praktijk;
 • het onderzoek heeft een fundamenteel karakter, maar aanvrager kan aannemelijk maken dat er een relevantie is voor de vaktherapie of de vaktherapeut;
 • het onderzoek heeft betrekking op de positie van de beroepsgroep en /of de specifieke kenmerken van de beroepsgroep en aanvrager kan aantonen dat er een relevantie is voor de vaktherapie of de vaktherapie
 • Tijdens het (promotie)onderzoek kunnen geen punten opgebouwd worden.

Tijdens het (promotie)onderzoek kunnen GEEN punten worden opgebouwd. Het uitstel dient vooraf bij de beoordelingscommissie aangevraagd te worden. Voor overige voorwaarden zie: Registratiereglement artikel 54.

Het uitstel hoeft niet aangevraagd te worden. Het is altijd mogelijk om activiteiten tijdens de promotie (congresbezoek, geven van presentaties, publicaties etc) te laten accrediteren en op te voeren voor registratie. Elke (promotie)onderzoeker zal dus zelf de afweging moeten maken wat het meest gunstig is.

Hoe moet ik bewijsstukken documenteren in mijn registratiemap?

U kunt uw bewijsstuk, zoals een kopie van een publicatie waaruit duidelijk blijkt waarin deze is verschenen, of een bewijs van deelname (leertherapie, studiedag etc.) vastnieten aan het bevestigingsformulier.
Het unieke nummer dat u van het Register Vaktherapie krijgt neemt u vervolgens over op dit bewijsstuk. Deze gebundelde documenten voegt u toe aan uw registratiemap. U heeft geen aparte handtekening nodig voor op het bevestigingsformulier.

Kan ik zelf accreditatie aanvragen voor een bij- en nascholingsactiviteit (congres of cursus) die niet door de aanbieder zelf is aangevraagd bij het Register Vaktherapie?

Geregistreerden kunnen achteraf zelf accreditatie aanvragen voor bij- en nascholing die reeds heeft plaatsgevonden, en waarvoor niet al door de aanbieder accreditatie is aangevraagd bij het Register Vaktherapie. Dit kan alleen m.b.t. bij- en nascholing die plaatsvond in het voorgaande kalenderjaar. Dat betekent voor 2016 dat alleen voor bij- en nascholing die is aangeboden ná 1-1-2015 accreditatie kan worden aangevraagd, enzovoort.

Wat is de relatie tussen de FVB en het Register Vaktherapie?

Het Register Vaktherapie is per 1 juli 2014 niet langer een zelfstandige stichting, maar een zelfstandige commissie binnen de FVB, de Registratiecommissie. Het bestuur van de Stichting wordt de Registratiecommissie; de beoordelingscommissie en de accreditatiecommissie blijven bestaan. Ook de naam, contactgegevens, de website en het logo blijven ongewijzigd.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse registratiebijdrage?

Voor 2016 is de jaarlijkse registratiebijdrage vastgesteld op €50. Bij uw inschrijving betaalt u eenmalig €15 inschrijfgeld.

Hoe wordt de registratiebijdrage geïnd?

Indien u start met uw registratie, ontvangt een factuur. Voor 2016 is de jaarlijkse vaste registratiebijdrage vastgesteld op €50. Bij uw inschrijving betaalt u eenmalig €15 inschrijfgeld. Lopende uw registratie betaalt u de jaarlijkse registratiebijdrage gecombineerd met uw factuur voor het lidmaatschap van uw beroepsvereniging. Aan het begin van het jaar ontvangt u dus één factuur, met daarop zowel de lidmaatschapsbijdrage van uw vereniging, als ook de jaarlijkse registratiebijdrage.

Als ik mij halverwege het jaar inschrijf in het register, wordt dan de jaarlijkse bijdrage verlaagd?

Nee, de registratiebijdrage is een vast bedrag en ongeacht de startdatum van de registratie.

Bij wie moet ik zijn als ik vragen heb over het Register Vaktherapie?

Voor algemene vragen m.b.t. eisen voor het register kunt u terecht op deze website

Hoe reken ik de oude punten voor Profilering (publicaties en het geven van workshops en trainingen) om naar de nieuwe puntentelling in mijn elektronisch dossier?

Na 1 juli 2014 zijn alle oude punten m.b.t. profilering neergezet op het tabblad ‘Publicaties’ en zijn NIET omgerekend naar de nieuwe puntentelling. Dit kan dus betekenen dat je op dit moment minder punten in je elektronisch dossier hebt staan dan waar je recht op hebt.

Het is in je eigen belang om de activiteiten die nu in je elektronisch dossier staan onder de kop ‘Publicaties’ goed te controleren en waar nodig aan te passen.
Hiervoor geldt het volgende:

 • Publicaties geaccrediteerd voor 1 juli 2014: Hiervoor geldt het aantal toegekende punten. 1 punt oud = 1 punt nieuw
 • Publicaties geaccrediteerd na 1 juli 2014: Hiervoor geldt de nieuwe puntentelling (zie www.registervaktherapie.nl).
 • Het geven van trainingen en workshops: Die moet je verwijderen bij ‘Publicaties’ en opnieuw opvoeren op het tabblad ‘Trainingen en workshops’. Hierbij geldt: 1 punt oud = 4 punten nieuw.
Waar moet ik activiteiten in het kader van kennisinnovatie opvoeren in mijn  elektronisch dossier?

Een van de punten die gewijzigd is na 1 juli 2014 is dat het in de Senior herregistratiefase verplicht is geworden om minimaal 40 punten te behalen d.m.v. bestuursactiviteiten dan wel profileringsactiviteiten op het gebied van Kennisinnovatie.

Wat nog NIET is gebeurd, is het verplaatsen van bestuursactiviteiten, publicaties en/of het geven van workshops en trainingen in het kader van kennisinnovatie, naar het tabblad ‘Kennisinnovatie gerelateerde activiteiten’. Dit is namelijk een nieuw tabblad geworden.

Het is in je eigen belang om deze activiteiten alsnog te verplaatsen naar dit nieuwe tabblad.

 

Kan ik bezwaar maken tegen beslissingen van het Register Vaktherapie?

Ja, u kunt bezwaar maken tegen het besluit van de Beoordelings- of Accreditatiecommissie van het Register Vaktherapie. Het bezwaar wordt behandeld door de registratiecommissie.
Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Het bezwaarschrift
Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ondertekend en bevat tenminste:
a.    de naam en het adres van de indiener;
b.    een dagtekening;
c.    een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
d.    de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met de dag na die waarop het desbetreffende besluit is verzonden. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het aannemelijk is dat het vóór het einde van de termijn van zes weken is verzonden.

Tot het moment waarop de Registratiecommissie op het bezwaarschrift heeft beslist, kan het bezwaarschrift worden ingetrokken. De intrekking dient schriftelijk of per email plaats te vinden.

De hoorzitting
Indien de Registratiecommissie dit nodig acht, kan zij besluiten tot een hoorzitting waarin de bezwaarde in de gelegenheid wordt gesteld zijn bezwaren mondeling kenbaar te maken.
•    De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting;
•    De bezwaarde kan zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan of vertegenwoordigen;
•    De secretaris van de registratiecommissie maakt een verslag van de hoorzitting.

De beslissing
De Registratiecommissie neemt een beslissing op het bezwaarschrift indien zij beschikt over alle voor de besluitvorming noodzakelijke informatie. De Registratiecommissie kan hiertoe in alle stadia van de bezwaarprocedure om nadere informatie verzoeken.
De Registratiecommissie beslist uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van het bezwaarschrift. De beslissing kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de bezwaarde en bevat een deugdelijke motivering.

Het beroep
Een persoon of organisatie die het niet eens is met de beslissing van de registratiecommissie op zijn bezwaarschrift, kan hiertegen beroep instellen bij de beroepscommissie, zoals bedoel in het Reglement Beroepscommissie van de FVB. Het beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Zijn er kosten verbonden aan het aanvragen van accreditatie voor een bij- en nascholingsactiviteit?

Er zijn GEEN kosten verbonden aan het aanvragen van accreditatie door een (kandidaat)geregistreerde in het geval er door een aanbieder GEEN accreditatie is aangevraagd bij het Register Vaktherapie. Er worden WEL kosten in rekening gebracht indien de accreditatie wordt aangevraagd door een AANBIEDER van bij- en nascholing. Voor 2016 bedragen de kosten voor het aanvragen van accreditatie van bij- en nascholing € 35,-.

Vaktherapeuten die vanuit hun praktijk een workshop of scholing aanbieden aan collega-vaktherapeuten ontvangen geen factuur voor het aanvragen van accreditatie.

Kan ik punten krijgen als ik mee werk aan onderzoek?

Als men deelneemt op basis onderzoek eigen patiënten (bijv. N=1 onderzoek) is het onderzoek onderdeel van de indirecte cliëntgebonden tijd en telt dit mee voor het bepalen van het aantal uren werkervaring.

Als men deelneemt aan onderzoek, schrijftraject CPMO, activiteiten van mono of multidisciplinaire kennisnetwerken (bijv. PMT werkveldgroepen, FVB kennisnetwerken), dan kunnen er binnen de regels voor profilering, bestuursactiviteit, KI activiteiten etc. accreditatiepunten verkregen worden.

Ik voldoe niet aan de eisen voor (her)registratie. Wat gebeurt er dan?

Indien u niet kunt voldoen aan de eisen voor (her)regegistratie, wordt u uitgeschreven uit het Register Vaktherapie.

Indien uw inschrijving in het Register Vaktherapie dateert van vóór 1 juli 2014 kunt u zich nog één maal als kandidaat inschrijven in het Register Vaktherapie en de registratie opnieuw starten.

Heeft u zich na 1 juli 2014 ingeschreven in het Register Vaktherapie en u voldoet niet aan de registratie-eisen, dan kunt u zich niet meer opnieuw inschrijven als kandidaat.

Indien u niet voldoet aan de (her)registratie-eisen voor Senior Registratie en u wilt overstappen naar het basisregister dan is dit altijd mogelijk ongeacht het moment van inschrijven. Mocht u vervolgens niet voldoen aan de herregistratie-eisen van het basisregister dan is het niet meer mogelijk om opnieuw in te schrijven.