Register vaktherapie

Accreditatievoorwaarden supervisoren

Iedere supervisor dient zich aan te melden bij het Register Vaktherapie om geaccrediteerd te worden.

Deze aanmelding kan in bijzondere gevallen ook worden gedaan door de supervisant, bijvoorbeeld in het geval van een in het buitenland gevolgde supervisie of supervisie door een supervisor die geaccrediteerd is als supervisor door een beroepsregister van een van de andere beroepsorganisaties in de GGz zoals psychologen en psychotherapeuten.

Hiervoor kan via e-mail een aanvraagformulier worden opgevraagd bij het Register Vaktherapie.

Eisen voor accreditatie

Om geaccrediteerd te worden als supervisor moet aan de volgende eisen zijn voldaan:

  1. De supervisor is als supervisor ingeschreven in het register supervisoren van de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching).
  2. De vaktherapeut in opleiding tot supervisor is als aspirant-supervisor ingeschreven in het register van de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching).
  3. Voor buitenlandse c.q. in het buitenland opgeleide supervisoren geldt de regeling zoals deze geldt voor supervisoren die niet LVSC geregistreerd zijn. Hierbij geldt dat de gevolgde opleiding erkend moet zijn door een van de leden van Association of National Organisations for Supervision in Europe (ANSE). De bewijslast ligt bij de aanvrager.
  4. Indien de supervisor wordt aangemeld door de supervisant moet worden aangetoond dat hij of zij in het kader van een andere opleiding of erkenningsregeling tot supervisor aan vergelijkbare eisen voldoet als een LVSC-geregistreerd supervisor. Deze eisen zijn als volgt:
  • Een voltooide initiële beroepsopleiding op hbo-, vo-, master- of wo-niveau;
  • Tenminste vier jaar werkervaring in de uitoefening van het initiële beroep;
  • Een opleidingsroute, bestaande uit de volgende onderdelen:

- 130 uren methodisch-didactische scholing aan een erkende opleiding gericht op supervisiekunde;
- 2 volledige leersupervisies bij 2 verschillende gekwalificeerde leersupervisoren;
- een werkstuk over een supervisiekundig thema, waarbij theorie en de eigen supervisiepraktijk met elkaar in verband worden gebracht.

Na toelating wordt de supervisor toegevoegd aan de lijst van geaccrediteerde supervisoren.

Accreditatieprocedure

De aanvraag tot accreditatie als supervisor dient te worden ingediend bij het Register Vaktherapie door het invullen van het formulier 'Aanvraag accreditatie LVSC supervisor'.

Kosten accreditatie

Alle geaccrediteerde supervisoren betalen per kalenderjaar een bijdrage van €50 per jaar (2014). Geaccrediteerde supervisoren worden op de website getoond met initialen, achternaam, woonplaats en discipline. Indien gewenst kan ook een e-mailadres, een eventuele link naar de website van de supervisiepraktijk en een korte omschrijving getoond worden. Wijziging van deze gegevens brengt administratiekosten met zich mee.

Alle niet LVSC geregistreerde supervisoren die geen volwaardig lid zijn van een beroepsvereniging vallende onder de NFBK of FVB (belangstellend en studentlidmaatschap gelden niet als volwaardig lidmaatschap), betalen daarnaast een jaarlijkse bijdrage van €200 (2014) om geaccrediteerd te zijn als Register Vaktherapie supervisor.

Herregistratie eisen voor niet LVSC geregistreerde Supervisoren

Voor de supervisoren geaccrediteerd vóór 1 januari 2012, die per 1 januari 2015 niet LVSC geregistreerd zijn, maar wel voldoen aan de eerder genoemde LVSC eisen, gaat m.i.v. 1 januari 2015 een herregistratieprocedure gelden.