Register vaktherapie

Accreditatievoorwaarden bij- en nascholing

 !!Het aanvragen van accreditatie voor bij- en nascholingsactiviteiten kan alleen via het daartoe bestemde elektronische aanvraagformulier in PE-online voor aanbieders.
Vaktherapeuten kunnen na 1 september 2019 weer via het digitale dossier in PE-online onder de categorie niet vooraf geaccrediteerde scholing aanvragen indienen voor de herregistratie (tot maximaal 50 punten).

Voor (her)registratie in zowel het register als het senior register moeten minimaal 100 punten aan bij- en nascholing worden behaald. Een scholingsactiviteit kan alleen opgevoerd worden voor registratie als deze is geaccrediteerd door het Register Vaktherapie en de (kandidaat)geregistreerde in het bezit is van een bewijs van deelname aan de scholingsactiviteit.

 

Definitie

Het volgen van bij- en nascholing die bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Punten

Bij scholingsactiviteiten wordt gebruik gemaakt van studiebelastingsuren. Elk studiebelastingsuur (SBU) staat gelijk aan één punt.

Leertherapie wordt gezien als bij- en nascholing. Voor leertherapie geldt dat elk (studie)belastingsuur gelijk staat aan twee punten. Zie ook de nadere regels omtrent leertherapie.

Hierbij wordt meegeteld:

 • De tijd besteed aan studieactiviteiten of onderwijsdeelname;
 • De tijd besteed aan zelfstudie, als onderdeel van een scholingsactiviteit aangeboden door een scholingsaanbieder. De zelfstudie is onderbouwd door de scholingsaanbieder met een beschrijving van de opdrachten;
 • De tijd besteed aan toetsen/examens;
 • De tijd besteed aan scripties en werkstukken;
 • De tijd besteed aan stages.

Niet meegeteld worden pauzes (koffie, thee, lunch, diner) en reistijd.

Per afzonderlijke bij- en nascholing kunnen maximaal 75 punten worden behaald. Dat betekent dat aan een geaccrediteerde bij- of nascholingsactiviteit die meer dan 75 uur studiebelasting vergt toch niet meer dan 75 punten worden toegekend.

Voor e-learning geldt dat er maximaal 50 punten kunnen worden opgevoerd per registratieperiode.
De e-learningactiviteit moet (om voor accreditatie in aanmerking te komen) minimaal 2 uur bevatten.
Als er zelfstudie aan de e-learning is verbonden dan moet de aanbieder dit op de site hebben vermeld.
Als bewijs van afronding van de e-learning geldt dat er een certificaat als bewijs moet kunnen overlegd. Deze kan in de registratiemap bewaard worden.

Bewijslast

(Deel)certificaat of bewijs van deelname afgegeven door de organisator/docent, voorzien van een handtekening van de organisator.

Voor leertherapie geldt de verklaring van de leersupervisor als bewijs.

Wel

1. Beroepsspecifieke scholingsactiviteiten:

De scholing is gericht op de patiënt-/cliëntgebonden beroepsuitoefening en dient te voldoen aan onderstaande criteria:

 • De inhoud van scholing sluit aan bij de beroeps- en functieuitoefening;
 • Afgeleid van het beroepscompetentieprofiel;
 • De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar t.a.v. kennis, vaardigheden en/of attitude;
 • De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en de gezondheidszorg;
 • De scholing sluit aan bij de door de beroepsvereniging erkende richtlijnen.

Voorbeelden van beroepsspecifieke scholingsactiviteiten zijn:

 • Studiedagen van de FVB, beroepsverenigingen, werkveldgroepen;
 • Muziektherapie en angermanagement;
 • Cursus schematherapie voor vaktherapeuten;
 • Festival forensische zorg;
 • Cursus cognitieve therapie en PMT.

2. Beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten

Beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten zijn alle andere bij- en nascholingsactiviteiten waarbij een link gelegd kan worden naar het beroepscompetentieprofiel.

Voorbeelden van beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten zijn:

 • Training strategisch profileren voor vaktherapeuten
 • Cursus medische en/of psychosociale basiskennis

Zowel beroepsspecifieke als beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten

zijn mogelijk in de volgende vormen: (Master)opleiding, (internationaal)

congres, symposium, klinische les, refereeravond, cursus, training, studiedag, E-learning e.d.

Voor geaccrediteerde aanbieders (incl. de aangesloten beroepsverenigingen) en aanbieders is het mogelijk om voor een lezingen/refereercycli accreditatie aan te vragen onder de volgende voorwaarden:
. De aanvraag geldt altijd per kalenderjaar of schooljaar (een periode van 12 maanden aaneen)
. Een maal per jaar dient de geaccrediteerde aanbieder een overzicht in van de referaten/lezingen cyclus. Deze bevat de datum, titel en duur van de lezing en de naam van de spreker, alsmede een korte beschrijving van de inhoud per lezing en/of een korte beschrijving van het thema van de cyclus.
. Minimale duur van een referaat/lezing is 1 uur
. Er moeten minimaal 3 uur aan lezingen/referaten gevolgd worden binnen de lopende cyclus.
. De aanbieder verstrekt de deelnemers over het lopende kalenderjaar een bewijs van deelname met datum en titel van het referaat/de lezing en de duur van de lezing/referaat alsmede het totaal aantal gevolgde uren.

De lezingen/referatencyclus wordt in het overzicht van geaccrediteerde bij- en nascholing opgenomen als bijv. "Referaten/lezingen cyclus [organisatie] jaartal”
De deelnemers kunnen in hun elektronisch registratiedossier het op het bewijs van deelname opgenomen aantal punten opvoeren.

Basiscursussen Mindfulnesscursus: deze worden voor maximaal 20 punten geaccrediteerd.

Niet

Algemene scholing zonder link naar het eigen beroepscompetentieprofiel. Voorbeelden:

 • Algemene computercursussen zoals Word, Excel, Access, Outlook, Powerpoint e.d.;
 • Bedrijfshulpverlening.
Accreditatie

De scholingsactiviteit waarvoor accreditatie wordt aangevraagd dient minimaal 3 uur te omvatten.

Bij- en nascholing die wordt aangeboden onder de verantwoordelijkheid van de FVB of een van de aangesloten beroepsverenigingen, wordt automatisch geaccrediteerd, mits deze van tevoren worden aangemeld.

Voor alle overige bij- en nascholing dient door de aanbieder accreditatie te worden aangevraagd bij het Register Vaktherapie. Voor reeds geaccrediteerde bij- en nascholing raadpleegt u het overzicht.

Voor het accrediteren van bij- en nascholing kunnen kosten in rekening worden gebracht. Per 1 januari 2014 ziet het Register zich genoodzaakt om de kosten, die gemoeid zijn met de beoordeling van de accrediatieaanvragen, die worden gedaan door aanbieders aan hen door te berekenen. Per accreditatieaanvraag wordt een bedrag van € 35,- in rekening gebracht. Een aanvraag door bovengenoemde partijen wordt pas in behandeling genomen nadat de betaling is ontvangen.

Geregistreerden kunnen achteraf zelf accreditatie aanvragen voor bij- en nascholing die reeds heeft plaatsgevonden, en waarvoor niet al door de aanbieder accreditatie is aangevraagd bij het Register Vaktherapie. Dit kan alleen m.b.t. bij- en nascholing die plaatsvond in het voorgaande kalenderjaar. Dat betekent voor 2014 dat alleen voor bij- en nascholing die is aangeboden ná 1-1-2013 accreditatie kan worden aangevraagd, enzovoort.