Register vaktherapie

Herregistratie Niet LVSC geregistreerde supervisoren

Voor de supervisoren geaccrediteerd vóór 1 januari 2012, die per 1 januari 2015 niet LVSC geregistreerd zijn, maar wel voldoen aan de eerder genoemde LVSC eisen, gaat m.i.v. 1 januari 2015 een herregistratieprocedure gelden. Voor deze herregistratie moet de niet LVSC geregistreerde supervisor voldoen aan de volgende eisen:

De supervisor heeft de afgelopen vijf jaar:

 1. Minimaal 6 leerbegeleidingstrajecten gegeven, waarvan tenminste 4 reeksen supervisie die voldoen aan de normen van de LVSC/Register Vaktherapie. Naast supervisie gelden leerbegeleidingstrajecten van minimaal 10 contacturen, zoals begeleide intervisie, werkbegeleiding en coaching.
 2. Deelgenomen aan intervisie over supervisie in een groep van minstens 3 LVSC/Register Vaktherapie geregistreerde c.q. geaccrediteerd supervisoren van tenminste 8 bijeenkomsten binnen 2 jaar;
 3. Minimaal 12 uur aantoonbaar besteed aan tenminste één van de volgende activiteiten:
 • scholing(en) op het gebied van professioneel begeleiden in de werksituatie, waarbij het programma inspeelde op het in ontwikkeling blijven als supervisor;
 • leersupervisie;
 • zitting in een LVSC commissie of werkgroep, het College van Beroep en van Tuchtzaken, het LVSC bestuur of als regiocontactpersoon, dan wel zitting in de FVB registratiecommissie, of een van haar subcommissies of de FVB beroepscommissie;
 • publicatie over supervisie c.q. andere begeleidingsvormen in een vakblad;
 • het geven van een workshop van tenminste één dagdeel over supervisie;
 • deelname aan een (internationale) intervisiegroep van 4 bijeenkomsten binnen 2 jaar.

4. Tevens toont hij/zij aan aangesloten te zijn bij een relevante beroepsorganisatie. De beroepsorganisaties die het Register Vaktherapie als relevant erkent, zijn de deelnemers aan de Nederlandse Federatie Begeleidingskunde www.NFBK.nl of de Federatie Vaktherapeutische Beroepen www.vaktherapie.nl.

NB: Als het de registratiecommissie niet duidelijk is wat de betekenis is van het deelnemen aan een bepaalde scholingsactiviteit voor het supervisorschap, zal zij vragen om een toelichting. Bij blijvende twijfel kan aanvullende scholing worden gevraagd.

Procedure herregistratie
 1. De registratiecommissie stuurt de geaccrediteerde supervisor 6 maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de registratieperiode een herinnering voor de herregistratie samen met een aanvraagformulier Herregistratie Supervisor;
 2. Het aanvraagformulier met gevraagde bijlagen, moet 5 maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de registratie bij de registratiecommissie zijn ingediend. Om supervisies en leersupervisies aan te tonen kan gebruik worden gemaakt van standaardverklaringen van de LVSB/Register Vaktherapie;
 3. De registratiecommissie stuurt de aanvrager een ontvangstbevestiging en een nota;
 4. De registratiecommissie geeft binnen 4 maanden na ontvangst een uitspraak/advies  aan de betreffende aanvrager.
Kosten accreditatie

Alle geaccrediteerde supervisoren betalen per kalenderjaar een bijdrage van €50 per jaar (2014). Geaccrediteerde supervisoren worden op de website getoond met initialen, achternaam, woonplaats en discipline. Indien gewenst kan ook een e-mailadres, een eventuele link naar de website van de supervisiepraktijk en een korte omschrijving getoond worden. Wijziging van deze gegevens brengt administratiekosten met zich mee.

Alle niet LVSC geregistreerde supervisoren die geen volwaardig lid zijn van een beroepsvereniging vallende onder de NFBK of FVB (belangstellend en studentlidmaatschap gelden niet als volwaardig lidmaatschap), betalen daarnaast een jaarlijkse bijdrage van €200 (2014) om geaccrediteerd te zijn als Register Vaktherapie supervisor.